Ombudsdienstbijdrage

De ombudsdienst voor de Postsector wordt gefinancierd aan de hand van een ombudsbijdrage betaald door de postale aanbieders die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • het voorgaande jaar werd een omzet behaald van minimum 500.000 euro;
  • het voorgaande jaar behandelde de Ombudsdienst voor de postsector meer dan 12 ontvankelijke klachten betreffende de aanbieder.


Ten laatste één maand voor de vervaldatum deelt het BIPT aan de bijdrageplichtige ondernemingen bedrag mee van de verschuldigde ombudsbijdrage.

De ombudsbijdragen moeten uiterlijk op 30 september van het jaar waarop zij verschuldigd zijn, worden betaald.

Bijdragen die niet zijn betaald op de vastgestelde vervaldatum geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een intrest tegen het wettelijk tarief verhoogd met 2 procent, berekend naar rato van het aantal kalenderdagen achterstand.

Indien de ombudsdienst minder of meer heeft uitgegeven dan geraamd en / of indien een individuele ombudsbijdrager geheel of ten dele in gebreke is gebleven de verschuldigde ombudsbijdrage te betalen, zal het jaar volgend op het werkingsjaar van de ombudsdienst een verrekening gebeuren van de individuele ombudsbijdragen. Geeft deze berekening aanleiding tot een bijkomende bijdrage of een gedeeltelijke terugbetaling dan wordt dit verschil verrekend met de nieuw te betalen individuele ombudsbijdragen.