Toekenning van de vergunning

De toekenning van de vergunning hangt af van de verbintenis om te zorgen voor

  • de regelmaat en de betrouwbaarheid van de diensten. In geval van onderbreking of stopzetting van de verrichtingen, is de aanbieder van postdiensten verplicht het Instituut onmiddellijk, en de gebruikers zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. Onder betrouwbaarheid wordt verstaan dat de dienstenaanbieder voldoende middelen en met name een minimale infrastructuur, voldoende personeel en een gepast werkprocédé inzet om de verplichtingen van zijn vergunning na te komen.

Het BIPT onderzoekt de aanvraag. Als de aanvraag onvolledig is, laat het BIPT dit weten aan de aanvrager. De aanvrager heeft 60 dagen tijd om zijn dossier te vervolledigen; deze termijn begint te lopen na de kennisgeving van het verzoek om inlichtingen van het BIPT. Is de aanvraag volledig en zijn de toekenningsvoorwaarden vervuld, dan stuurt het BIPT binnen 30 kalenderdagen een ontwerp van individuele vergunning en een factuur voor de betaling van het recht voor de behandelingskosten. Wanneer de onderneming na afloop van deze termijn van 30 dagen geen opmerkingen heeft, wordt de vergunning binnen 15 dagen verleend (de vergunning is 10 jaar geldig en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor opeeenvolgende periodes van 5 jaar). Heeft de onderneming opmerkingen dan heeft het BIPT 30 dagen tijd om de vergunning al dan niet te verlenen. Indien niet binnen de termijn wordt geantwoord, wordt de aanvraag geweigerd.

Het indienen van een vergunningsaanvraag kost € 375 (geïndexeerd) per dienstencategorie. Dat bedrag wordt gefactureerd na ontvangst van de aanvraag en zal moeten worden gestort op rekening IBAN: BE58 6791 6929 2379 - BIC: PCHQBEBB van het Instituut, voordat de vergunning wordt afgegeven.

Meer informatie kunt u krijgen door te mailen naar postalsector@bipt.be of te bellen naar het nummer 02 226 87 29.