Reguleringsbijdrage

Er is een specifiek mechanisme ingesteld voor de financiering van de activiteiten van het BIPT op het gebied van postregulering. Deze activiteiten van het BIPT worden gefinancierd door de sector, met name door de aanbieder van de universele dienst - bpost - en de vergunninghouders bedoeld in artikel 6 van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten. Hun financiële bijdrage wordt “reguleringsbijdrage” genoemd.

Het BIPT bepaalt jaarlijks de elementen van zijn budget die noodzakelijk zijn voor en evenredig zijn met de opdrachten die het BIPT volbrengt in de postsector.

Om de reguleringsbijdrage te berekenen delen de reguleringsbijdrageplichtigen elk jaar uiterlijk op 30 juni aan het Instituut de omzet van hun postdienstactiviteiten mee die het voorgaande jaar behaald is in België. Het betreft dus niet hun globale omzetcijfer maar hun omzetcijfer voor hun postdienstactiviteiten. 

Postdienstactiviteiten worden als volgt gedefinieerd in artikel 2 van de wet:

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

1° “postdiensten”: diensten die bestaan in het ophalen, het sorteren, het vervoeren en de distributie van postzendingen, met uitzondering van de postdiensten aangeboden door de natuurlijke persoon of rechtspersoon van wie de post afkomstig is;

2° "aanbieder van postdiensten" : elke onderneming die een of meer postdiensten aanbiedt;

… 

De reguleringsbijdrageplichtigen delen dit omzetcijfer uiterlijk op 30 juni op eigen initiatief mee aan het BIPT. 

De reguleringsbijdrage zelf bestaat uit twee componenten, namelijk:

  • vaste reguleringsbijdrage: 0,1% van het omzetcijfer behaald in de activiteiten van postale diensten van de reguleringsbijdrageplichtige op voorwaarde dat de reguleringsbijdrageplichtige minimaal een omzetcijfer heeft van meer dan 500.000 EUR;
  • aanvullende reguleringsbijdrage: Indien er een nog te financieren saldo overblijft, zal dit verdeeld worden onder de reguleringsbijdrageplichtigen op basis van hun respectievelijke omzetcijfer.

De reguleringsbijdragen moeten uiterlijk op 30 september van het jaar waarop zij verschuldigd zijn, worden gestort op de rekening van het BIPT.