Regels voor grensoverschrijdend pakketvervoer


Biedt u pakketbezorgdiensten aan van en naar Europese lidstaten? Dan moet u zich mogelijks houden aan de Europese verordening voor grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten. Hieronder leest u of deze verordening geldt voor u en welke regels erin staan. 

Wanneer gelden deze regels voor u?

De regels in de Europese verordening gelden voor u als u voldoet aan beide volgende voorwaarden: 

 • U biedt één of meer intra-Europese grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten aan. Onder pakketbezorgdiensten vallen het ophalen, sorteren, vervoeren en distribueren van pakketten.
 • Er werkten in het afgelopen kalenderjaar gemiddeld 50 of meer personen voor u, die betrokken waren bij het verlenen van pakketbezorgdiensten in België.

of

 • uw bedrijf is in meer dan één Europese lidstaat gevestigd. 


Het gaat hierbij om pakketten van maximaal 31,5 kg die goederen bevatten. Postale items die enkel documenten bevatten of postale items die dunner zijn dan 2 cm vallen hier dus niet onder. 

Indien u pakketbezorgdiensten aanbiedt via een platform voor elektronische handel of via een ander alternatief bedrijfsmodellen voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dan gelden de regels ook voor u. 

Wat zijn uw verplichtingen als pakketvervoerder? 

Voor u gelden de volgende verplichtingen: 

Eenmalig: 

 • Uw bedrijf moet zich registreren bij het BIPT. Dit kunt u doen met ons online registratieformulier. Meer informatie hierover leest u op de pagina: Formulier
 • Verandert er iets aan de geregistreerde gegevens? Dan moet u de wijzigingen binnen 30 dagen aan ons doorgeven. Dat kunt u doen met het formulier


Jaarlijks:

 • Doorsturen van jaarlijkse tarieflijst die geldig is vanaf 1 januari van dat jaar. 
 • Pakketvervoerders moeten jaarlijks statistische gegevens aan het  BIPT aanleveren (over hun volumes, omzetten, enz.). In de eerste helft van 2019 moeten pakketvervoerders die informatie over 2018 aanleveren. Het BIPT verzamelt deze gegevens elektronisch via een jaarlijkse vragenlijst in het kader van het postaal observatorium. 

Welke tarieven moet u melden en wanneer? 

Op de tarievenlijst die u aan ons stuurt, moet u de openbare tarieven vermelden van de volgende enkelstukspostzendingen: 

 • een standaardbrief van 500 g, 1 kg of 2 kg (binnenlands en binnen de Europese Unie);
 • een aangetekende brief van 500 g, 1 kg of 2 kg (binnenlands en binnen de Europese Unie);
 • een track-and-tracebrief van 500 g, 1 kg of 2 kg (binnenlands en binnen de Europese Unie);
 • een standaardpakket van 1 kg, 2 kg of 5 kg (binnenlands en binnen de Europese Unie);
 • een track-and-tracepakket van 1 kg, 2 kg of 5 kg (binnenlands en binnen de Europese Unie). 


U moet uw tarievenlijst uiterlijk op 31 januari van elk kalenderjaar indienen. Binnenkort leest u op deze website hoe u dat kunt doen. U vermeldt op uw lijst de tarieven die per 1 januari van dat kalenderjaar van toepassing zijn. 

Wat doen wij met uw gegevens? 

Wij publiceren de tarievenlijsten samen met de namen van de bedrijven die zich hebben geregistreerd op onze website. De tarievenlijsten sturen wij tevens ten laatste op 28 februari door naar de Europese Commissie. Deze zal alle tarieven ten laatste op 31 maart publiceren op een openbaar toegankelijke website. 

Waarom deze regels?

Deze regels maken deel uit van de Europese Verordening Grensoverschrijdende Pakketbezorgdiensten, die op 22 mei 2018 in werking is getreden. Deze verordening heeft tot doel om grensoverschrijdend pakketvervoer voor consumenten (wat in dit geval zowel particuliere gebruikers als KMO’s kunnen zijn) te stimuleren. Deze markt is nu nog te weinig transparant. De verordening beoogt om meer inzicht te geven in welke bedrijven er grensoverschrijdend pakketvervoer aanbieden, om welke bezorgdiensten het gaat en welke tarieven zij daarvoor hanteren. 

Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Merken wij dat u niet bij ons geregistreerd staat, en had dat wel gemoeten? Of hebben wij op 31 januari nog geen tarieven van u ontvangen? Dan vragen we u om dit alsnog in orde te brengen. Doet u dat niet, dan kan het BIPT u in het uiterste geval een boete opleggen.